Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť Seedstore s.r.o., so sídlom Levočská 4, 080 01 Prešov, IČO: 46 690 239 DIČ: 2023604484, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 26618/P (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakt Objednávky: info@tatrahemp.sk

Kontakt Veľkoobchod: info@tatrahemp.sk

Telefón: +421 918 811 757

Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu biogrowshop.sk
Objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká potvrdením v procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne objednaním tovaru telefonicky alebo e-mailom.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo inak zaslaná na do 14-ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky.

b) Kupujúci má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
– zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí,
– tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho,
– tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý,
– tovar musí byť kompletný vrátane dokladu o kúpe,
– tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku.

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

d) V prípade, že zákazník bez predchádzajúceho stornovania objednávky zásielku neprevezme, bude vyzvaný na úhradu dĺžnej sumy spôsobenej neprevzatím zásielky s príslušenstvom! Akékoľvek ďalšie objednávky tohto zákazníka nebude predavajúci akceptovať.

5. Dodacie podmienky, platobné a prepravné podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade, prevádzkových možností predávajúceho a dodania tovaru od výrobcu. Termín vybavenia objednávky je obyčajne od 1 do 5 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Platba za tovar bude realizovaná formou dobierky alebo prevodom na účet predávajúceho, podľa potrieb kupujúceho.

c) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru.

Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.
Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Dopravu hradí v plnej výške kupujúci podľa platného cenníka Slovenskej pošty https://cennik.posta.sk/, v prípade záujmu môže byť balík zaslaný prostredníctvom kuriéra.  Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a prepravných podmienok štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe vzájomnej dohody. Balné neúčtujeme.

6. Vylúčenie zodpovednosti

Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy a jeho nekompletnosť ako aj za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese kam požadoval jeho dodanie.

7. Záruka a reklamácie

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke alebo tovare výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou a zásielku zákazník prevezme , má právo zásielku reklamovať avšak je potrebné oboznámiť predajcu do 48hod. od prebratia zásielky, v opačnom prípade právo zaniká.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je dátum spotreby na obale výrobku. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane dokladu o kúpe tovaru.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

8. Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 Tieto obchodné podmienky sú platné od 08.11.2022